§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacyjny RODM – wygraj numer magazynu HERITO”.

2. Organizatorem Konkursu jest fanpage „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie” .

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/rzeszowrodm/ w terminie 5-12 lipca 2019 r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) jest fanem strony https://www.facebook.com/rzeszowrodm/ .

c) nie jest członkiem redakcji fanpage’a ani pracownikiem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

c) nie jest członkiem rodziny osoby zatrudnionej w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest trzy egzemplarze magazynu „HERITO”.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią post konkursowy oraz pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym odpowiedzą na pytanie: na jakie wydarzenie dotyczące polityki międzynarodowej, organizowane przez podkarpacki RODM z chęcią byś przyszedł.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres rodm@rodm-rzeszow.plw terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

8. Za przekazanie zwycięzcy informacji o sposobie odbioru nagród odpowiedzialny będzie redaktor prowadzący serwis „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie” na Facebook’u.

9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez serwis „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie”.

10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://web.facebook.com/developres24/?fref=ts