Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jej celem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności.