? Jakie szanse, oczekiwania i możliwości stoją przed Inicjatywą Trójmorza?

? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

?‍? dr Łukasz Lewkowicz – politolog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej. Zainteresowania badawcze: historyczne i współczesne stosunki polsko-słowackie, polityka wewnętrzna i zagraniczna Republiki Słowackiej, funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, współpraca transgraniczna w Europie Środkowej, komunikowanie polityczne, myśl geopolityczna. Praktykant w Ambasadzie RP w Bratysławie. Odbył staże naukowe na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Autor licznych artykułów naukowych i książek, w tym monografii autorskich: Niewykorzystane sąsiedztwo? Ukraina w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2021, nr 7, ss. 82; Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020), „Prace Centrum Europy Wschodniej UMCS” 2020; Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2020, nr 13; Euroregiony na pograniczu polsko-słowackim. Geneza i funkcjonowanie, Lublin 2013.

? Start transmisji już we wtorek 7 grudnia 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.